Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze toekomstige klanten. 

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de verschafte informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van PVCopmijntrap.nl website verkregen is. 

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.